Sustainable IT Publications

Sort by year or by subject or by author or by venue.

By-year quick links: [Favorites] [Preprints] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008]

By-subject quick links: [Algorithmic Game Theory] [Awardee] [Congestion Control] [Control Theory] [Data Centers] [Demand Response] [Dynamic Capacity Provisioning] [Electricity Markets] [Geographical Load Balancing] [Large Deviations] [Market Power] [Network Economics] [Networking] [Online Optimization] [Queueing Games] [Renewable Energy] [Scheduling] [Scheduling Theory] [Smart Grid] [Speed Scaling] [Sustainable IT]


Authors

Sachin Adlakha
[2] [12] [33]
Anish Agarwal
[3]
Ganesh Ananthanarayanan
[6]
Lachlan L. H. Andrew
[3] [7] [17] [26] [27] [28] [29] [34] [35] [36] [39] [40] [41] [44] [45] [47]
Jonatha Anselmi
[15] [38]
Danilo Ardagna
[15]
Urtzi Ayesta
[38]
Siddharth Barman
[3]
Cullen Bash
[24]
Eilyan Bitar
[22]
Subhonmesh Bose
[9] [13] [19] [20] [21]
Desmond Cai
[9] [18] [33]
K. Mani Chandy
[33]
Ho-Lin Chen
[43] [46]
Lijun Chen
[30]
Niangjun Chen
[3] [16]
Wei Chen
[42]
Yuan Chen
[16] [24]
Florin Ciucu
[4] [25]
Lingwen Gan
[23]
Mahdi Ghamkhari
[10]
Daniel Gmach
[24]
Dayu Huang
[42]
Michael Chien-Chun Hung
[6]
Chris Hyser
[24]
Libin Jiang
[31] [32]
Ankur Kulkarni
[42]
Na Li
[30]
Chuang Lin
[4] [25]
Minghong Lin
[4] [7] [14] [17] [25] [26] [27] [28] [34] [35] [36] [39] [40] [41]
Iris Liu
[8] [11]
Zhenhua Liu
[7] [8] [11] [16] [24] [26] [27] [35] [39]
Steven Low
[1] [7] [9] [11] [23] [30] [31] [32] [35] [39]
John C. S. Lui
[15]
Jason Marden
[43] [46]
Paul de Martini
[22]
Manish Marwah
[24]
Prashant Mehta
[42]
Sean Meyn
[22] [42]
Hamed Mohsenian-Rad
[8] [10] [13] [19] [20] [21]
Jayakrishnan Nair
[2] [5] [12] [37]
Qiuyu Peng
[1]
Benjamin Razon
[16]
Xiaoqi Ren
[6]
Ion Stoica
[6]
Vijay Subramanian
[5]
Jian Tan
[14]
Ao Tang
[29] [41] [44] [45] [47]
Eno Thereska
[17] [34] [36]
Jayakrishnan Unnikrishnan
[42]
Anwar Walid
[1] [23]
Kai Wang
[4] [25]
Zhikui Wang
[24]
Adam Wierman
[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47]
Chenye Wu
[13] [19] [20] [21]
Yunjian Xu
[13] [15]
Zichao Yang
[15]
Minlan Yu
[6]
Li Zhang
[14]
Quanyan Zhu
[42]
Bert Zwart
[37]